Tiểu sử

Trương Thanh Tân

TruongTAN0710.Ename.vn

Trang tiểu sử này được tạo và cập nhật bởi History.vn cho những ai có tên điện tử Ename.vn. Vui lòng cảnh báo những thông tin sai sự thật trên website này cho Report.History.vn để chúng tôi điều chỉnh kịp thời. 

Thông tin

Họ Tên: Trương Thanh TÂN

Ename: TruongTAN0710.Ename.vn

Tiểu sử: TruongTAN0710.History.vn

Danh tiếng: TruongTAN0710.Repute.vn

Ấn phẩm đã xuất bản: TruongTAN0710.Publication.vn

Năng lực: TruongTAN0710.Degree.vn

Thành tích: TruongTAN0710.Prize.vn

Đã tài trợ: TruongTAN0710.Sponsor.vn

Đã tham gia các cộng đồng

Khi thành viên tham gia vào các cộng đồng tại List.Ename.vn thì sẽ được History.vn cập nhật các thẻ chức danh nghề nghiệp vào phần này như Name.Engineer.vn

TruongTAN0710.UAH.Student.vn - sinh viên của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn. Xem thẻ sinh viên tại đây

Người thân

Cập nhật